Algemeen
Het Gelders Platform Studiekringen van en voor ouderen is opgericht  op 14 december 1999.   In 2016 is het Gelders Platform omgevormd naar een landelijk Platform. In 2016 zijn de statuten aangepast.

RSIN/fiscaalnummer : 808487176
Bank:  NL07 TRIO 0391 1719 09

Post- en bezoek adres
p/a Rijnbrink, Postadres, Postbus 352, 7400 AJ Deventer

Telefoonnummer 088-1970300

Doelstelling volgens de statuten
Doelstelling van Stichting Platform Studiekringen50plus: het ontwikkelen en ondersteunen van plaatselijke studiekringen50plus, het zorgdragen van de identiteit van studiekringen, alsmede het bevorderen van de onderlinge band van plaatselijke studiekringen.

 

Doel van de studiekring50plus is het actief houden van de geestdoordat deelnemers samen met anderen zich verdiepen in nieuwe kennis, deze te delen en uit te wisselen.

De  kracht van de Studiekringen50plus is de combinatie van gezelligheid, ontmoeting, samen leren, saamhorigheid en het actief houden van de geest. Het Platform wilmeer ouderen laten profiteren van een vergroot sociaal netwerk, zodat er meer vriendschappen ontstaan en het de eenzaamheid onder ouderen voorkomt. Bovendien zorgen we voor de preventieve werking die uit gaat van het gezond houden van de geest.

SBI-code: 88102 – Welzijnswerk voor ouderen.

Het beleid

Stichting Platform Studiekringen50plus zet zich voor 100% in voor het algemeen belang. Met het geheel aan de algemeen nuttige activiteiten wordt er geen winstoogmerk nagestreefd. De studiekringen zijn, onafhankelijk van de locatie waar zij gegeven worden, vrij toegankelijk voor alle leergierige senioren die willen deel nemen.

Eigen vermogen
Stichting Platform Studiekringen50plushoudt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de uitvoer van het project. Het eigen vermogen is om deze reden beperkt.

Opheffing
Het geld dat overblijft na opheffing van Stichting Platform Studiekringen50pluszal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: W.Heijser

Secretaris: J.J.Doedens

Penningmeester: R. Mooij

Coördinator starters: E. Derks

Communicatie en PR: F. van Rijk

 

Beloningsbeleid

 

Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting

 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

 

Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding.

 

In voorkomende gevallen kan een vrijwilligers vergoeding worden gegeven aan vrijwilligers en bestuurders, welke passen binnen de fiscus aangegeven bedragen.

Jaarverslag 2018 studiekringen50plus

Financieel verslag 2018 Stichting Platform Studiekringen50plus

Beleidsplan studiekringen50plus 2018-2021(def)