Geplaatst op 23 juli 2017 om 08:50

 

Vindt u het belangrijk dat nog meer ouderen invulling kunnen geven aan hun nieuwsgierigheid, zich kunnen verwonderen en leren en de hersenen fit kunnen houden samen met anderen? Wilt u hier een actieve bijdrage aan leveren? Kom dan met andere enthousiaste studiekringleden meewerken aan het uitbreiden van het aantal studiekringen in Nederland en meldt u aan bij het Platform!

 
Nu we het afgelopen jaar, dankzij de inspanning van een groep enthousiaste mensen, veel zaken hebben opgebouwd, zijn we toe aan de lancering van het nieuwe Landelijk Platform Studiekringen50plus.
U heeft ons kunnen volgen via de nieuwe website: www.studiekringen50plus.nl. en de berichten van het PlatformPost. Inmiddels hebben we vier trainingsdagen georganiseerd, waarin steeds andere mensen uit de bibliotheekwereld en welzijnsorganisaties zijn bijgeschoold om zelf een studiekring te gaan opstarten. Een informatiemap en een draaiboek voor het opstarten van een studiekring liggen klaar. Er zijn informatiedagen voor professionals georganiseerd en er heeft een ontmoetingsdag voor studiekringleden plaats gevonden. Er zijn diverse persberichten in lokale bladen verschenen. Dit heeft geresulteerd in de opstart van nieuwe studiekringen, voornamelijk in de regio Gelderland en Overijssel.
Ook zijn we aan de slag met het vormen van een nieuw landelijk Platform. Het Platform komt te bestaan uit een dagelijks bestuur (DB) en vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen die concrete en overzichtelijke taken uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld de websiteredactie, organiseren van de ontmoetingsdag en begeleiden van nieuwe studiekringen. Het DB komt vier tot zesmaal per jaar bij elkaar. De leden van het DB worden voor vier jaar benoemd, met mogelijke herbenoeming van vier jaar.
Voor het dagelijks bestuur zijn we op zoek naar een secretaris. 

Voor het secretariaat zijn we op zoek naar een enthousiast en kundig iemand die van wanten weet en die het Platform kan helpen met het opzetten en het beheer van ons adressenbestand en archief. Het is een pre als u om kan gaan met computers. De secretaris is bij uitstek de persoon die informatie voor de interne en externe nieuwsvoorziening (denk aan de website) kan aanleveren.
De secretaris krijgt praktische ondersteuning van onze ondersteuningsorganisaties Rijnbrink en Spectrum.

Wij zien uw reactie graag tegemoet, het liefst voor 1 september a.s. Wilt u uw reactie sturen aan onze projectleider Andrea Kuijpers (andrea@adkuijpersadvies.nl). Zij kan u ook nadere informatie geven.

Met vriendelijke groet en hartelijk dank voor uw medewerking,
Antoon Coster, voorzitter Landelijke Platform Studiekringen 50plus.